Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden Vebina

Artikel 1 – Definities

 1. Bedenktijd: de termijn waar binnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de onderneming;
 3. Copyright: het exclusieve recht van de maker van een werk om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen een bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Herroepingsformulier: het formulier die de onderneming ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
 7. Ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de consument aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij er via een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte samenkomen;
 10. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Vebina
Avébéweg 4D
9563 PR Ter Apelkanaal
Telefoonnummer: 085 – 0606007 9:00 – 17:00
E-mailadres: info@vebina.nl
KvK-nummer: 70389918
BTW-nummer:NL001116914B54

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de onderneming en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld aan de consument. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de consument deze algemene voorwaarden in kan zien bij de ondernemer en dat deze algemene voorwaarden op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk zullen worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld. Dit op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige wijze kan worden opgeslagen. Indien dit naar redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de consument via de elektronische weg kennis kan nemen van deze algemene voorwaarden en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische of langs een andere weg kosteloos zullen worden toegezonden naar de consument.
 4. Wanneer er naast de algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich steeds beroepen op de toepasselijke bepalingen die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige in stand en zal de desbetreffende bepaling in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk naleeft.
 6. Situaties die niet in de algemene voorwaarden zijn opgenomen, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of de inhoud van één of meer bepalingen in onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien het aanbod een beperkte houdbaarheid, geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld in het aanbod.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en/of aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Wanneer het aanbod wordt getoond aan de hand van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergaven van kleuren exact overeenkomt met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat dusdanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan aanvaarding zijn gebonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • De prijs inclusief de belastingen;
 • De eventuele verzendkosten;
 • De wijze van totstandkoming van de overeenkomst en welke handelingen hiervoor nodig zijn;
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • De wijze van de betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
 • De termijn voor de aanvaarding, alsmede de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • Of de overeenkomst na totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze wordt gearchiveerd en hoe de consument deze kan raadplegen;
 • De manier waarop de consument voor de totstandkoming en het sluiten van de overeenkomst de door hem verstrekte gegevens kan controleren en indien nodig kan herstellen en de wijze waarop deze gegevens worden gearchiveerd;
 • De eventuele andere talen waarin de overeenkomst zou kunnen worden gesloten, naast het Nederlands;
 • De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie;
 • Het privacy beleid van de website en hoe er met de informatie van de consument wordt omgegaan.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod heeft aanvaard via elektronische weg, bevestigt de ondernemer onverwijld de ontvangst van de aanvaarding via elektronische weg. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd door de ondernemer, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst tot stand komt via de elektronische weg, treft de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen betreffende de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen zal de ondernemer ook hiervoor de daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer mag zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang kunnen zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om deze overeenkomst van afstand niet aan te gaan, is hij gerechtigd deze bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden, mits goed gemotiveerd door de ondernemer.
 5. De ondernemer zal bij het product de volgende informatie schriftelijk dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen, meesturen:
 6. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met eventuele klachten terecht kan;
 7. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, alsmede een duidelijke melding wanneer het herroepingsrecht is uitgesloten;
 8. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden genoemde gegevens, tenzij deze gegevens al zijn verstrekt aan de consument voor het uitvoeren van de overeenkomst;
 10. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft langer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is het vorige lid slechts van toepassing bij de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden binnen 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of door een vooraf aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken welke nodig is om te beoordelen of hij het product wens te behouden. Indien hij van het herroepingsrecht gebruik maakt dient het product met alle geleverde toebehoren, en indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking te worden teruggestuurd naar de ondernemer.
 3. Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht dient hij dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen door middel van het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen naar de ondernemer.
 4. Indien de consument zich niet houdt aan de bepaalde termijnen in lid 2 en 3, de herroeping niet kenbaar heeft gemaakt binnen 14 dagen of het product niet binnen 14 dagen na het kenbaar maken retour heeft gezonden, is de koop een feit. 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van de terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde hierbij is wel dat het product reeds terug is in het bezit van de ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden door middel van dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt, tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere terugbetaalmethode.
 3. Bij schade aan het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering indien niet alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt door de ondernemer, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de overeenkomst. 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting geldt alleen indien de ondernemer dit uitdrukkelijk vermeld heeft bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. Die duidelijk van persoonlijke aard zijn;
 5. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. Die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen;
 8. Voor losse kranten en tijdschriften;
 9. Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
 10. Voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in de aanbod vermelde geldigheidsduur worden prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de btw-tarieven.
 2. In afwijking van het eerste lid kan de ondernemer producten met variabele prijzen aanbieden indien de producten zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markten waar de ondernemer geen invloed op heeft. Dat de eventuele prijzen richtprijzen zijn bij deze producten zal bij het aanbod worden vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van een overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van veranderingen in de wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van een overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging wordt ingevoerd.
 7. De in het aanbod genoemde prijzen van producten zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat ervoor dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod genoemde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming bestaande wettelijke bepalingen. Indien overeengekomen staat de ondernemer er ook voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke vorderingen en rechten die de consument heeft op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen schriftelijk en binnen 4 weken te worden gemeld aan de ondernemer. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer si echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing hiervan.
 5. De garantie geldt niet indien:
 6. De consument de geleverde producten zelf heeft bewerkt of gerepareerd of dit door derden heeft laten doen;
 7. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld.
 8. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en het uitvoeren van de bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument kenbaar heeft gemaakt aan het bedrijf.
 3. Met inachtneming van lid 4 van dit artikel zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere levertijd. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan de eventuele leveringstermijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van deze leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding op grond van het in lid 3 van dit artikel genoemde, zal de ondernemer het betaalde bedrag door de consument zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, terugbetalen.
 6. Indien levering van het bestelde product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Er zal op een duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd, dit uiterlijk bij de bezorging. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van de eventuele retourzending van zo een vervangend artikel komen voor kosten van de ondernemer, tenzij de consument voor levering uitdrukkelijk heeft ingestemt met het vervangende artikel.
 7. Het risico van beschadigingen en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging bij de consument of de vooraf bij de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger van de consument.

Artikel 12 – Betaling

 1. Voor zover er niet anders wordt overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn, als bedoelt in artikel 6 lid 1 van deze voorwaarden, te geschieden.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in de verstrekte betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een klachtenprocedure welke voldoende bekend is gemaakt aan de consument. De ondernemer behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 7 dagen na het constateren van het gebrek, te worden ingediend bij de ondernemer. Deze dienen volledig en duidelijk te worden omschreven.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de klacht, beantwoord. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging en een indicatie van de klachtbehandeling gestuurd naar de consument.
 4. Indien de klacht niet onderling kan worden opgelost ontstaat een geschil welke vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient de consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de onderneming niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of indien mogelijk repareren. 

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op de overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument in het buitenland woonachtig is.
 2. Het Weense Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten